zrównowazona turystyka

Nazwa projektu: Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach Międzyzdroje, Dębno, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież

Beneficjent: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (RDLP) w Szczecinie

Projekt realizowany w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie
i Trzebież

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 2 526 085,16 zł, kwota dofinansowania 2 147 172,00 zł

Planowany okres realizacji: lata 2017 – 2022

Liczba typów siedlisk objętych działaniami ochronnymi: 12

Liczba gatunków objętych działaniami ochronnymi: 14

Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony - 684,25 ha

Opis projektu: Celem projektu jest wdrożenie działań służących ochronie siedlisk przyrodniczych oraz rzadkich i chronionych gatunków na obszarach Natura 2000,
w rezerwatach przyrody oraz poza nimi, głównie przed nadmierną antropopresją spowodowaną ruchem turystycznym. Cel projektu zostanie zrealizowany głównie poprzez stworzenie i modernizację infrastruktury oraz szlaków, które pozwolą na ukierunkowanie ruchu turystycznego i ochronę cennych przyrodniczo miejsc. W ramach zadania zaplanowano również działania z zakresu ochrony czynnej, ukierunkowane na takie gatunki jak kozioróg dębosz, pachnica dębowa oraz kumak. Celem dodatkowym projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat obszarów Natura 2000.

W związku z realizacją projektu na terenie Nadleśnictwa Międzyzdroje wybudowano wieżę widokową wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zamontowano tablice edukacyjne na ścieżce edukacyjnej w rezerwacie przyrody „Łuniewo”.

Nowo wybudowana wieża zlokalizowana w południowym krańcu polskiej części Wyspy Uznam umożliwia zapoznanie się z walorami znajdującego się w pobliżu rezerwatu „Karsiborskie Paprocie”, gdzie bardzo dużą wartość przyrodniczą stanowią okazy długosza królewskiego. Z wieży widokowej rozciąga się wspaniały widok na panoramę Zalewu Szczecińskiego, będącego zarazem doskonałą ostoją ptactwa wodnego.

Tablice edukacyjne zamontowane na ścieżce w rezerwacie przyrody „Łuniewo” pozwalają osobom korzystającym na zapoznanie się z walorami tego cennego przyrodniczo obszaru.