Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 79 936 109,43 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych całego projektu: 56 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich: 48 025 000,00 zł


Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych

Nasze nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, w tym w Nadleśnictwie Żołędowo, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • ocena przyrodnicza terenów,
 • ocena geośrodowiskowa terenów,
 • usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
 • rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
 • przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
 • działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
 • odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.
 


Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego  na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej. W nadleśnictwach biorących udział w projekcie zaplanowano m.in.: budowę wież obserwacyjnych, platformy widokowej, posadowienie tablic edukacyjnych, zakup ławostołów, budowę miejsc postoju, wykonanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, zakup sprzętu do obserwacji ptaków, organizację warsztatów i konferencji oraz wydanie folderu.

Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim,
w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2526085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie UE – 2147172,00 zł.

Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach
w realizacji naszego Projektu.


 

PROJEKT PT. „OCHRONA SIEDLISK PRIORYTETOWYCH NA OBSZARACH NATURA
2000 NA TERENIE NADLEŚNICTW BOGDANIEC I MIĘDZYZDROJE"

Dane ogólne: Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, V oś priorytetowa: Ochrona gatunków i siedlisk In situ. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zgodnie z polityką Narodowej Strategii Spójności.
Instytucją wdrażającą dla V osi priorytetowej jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Wartość projektu: 2 334 380,00 PLN
Planowana wysokość dotacji: EFRR: 85%, NFOŚiGW: 15%

Wydatki kwalifikowane: 2 158 500,00 PLN

Termin realizacji: 01.03.2010r- 31.12.2012 r.

Podstawowym celem projektu jest poprawa i utrzymanie stanu siedlisk priorytetowych na obszarach Natura 2000- nadleśnictw Bogdaniec i Międzyzdroje, poprzez usuwanie gatunków niepożądanych na danych siedliskach, odnowienie gatunkami właściwymi dla siedlisk oraz ich pielęgnację.
Podczas wszystkich prac robiona jest inwentaryzacja stanu siedlisk – jak czynne działanie „przebudowy i dostosowania do składu gatunkowego siedlisk priorytetowych" mają wpływ na poprawę danego siedliska. W nadleśnictwie Międzyzdroje zostały wytypowane powierzchnie z ośmiu leśnictw.                      

Obszary Natura 2000 oraz siedliska priorytetowe wchodzące w realizacje projektu w Nadleśnictwie Międzyzdroje, przedstawia poniższa tabela:

 

Istotnymi elementami projektu są:

 • zmiana warunków dla siedliska poprzez stosowanie rębni złożonych na małych powierzchniach cięć,
 • odnawianie powierzchni gatunkami liściastymi zgodnie ze składem gatunkowym właściwym dla siedliska przyrodniczego,
 • stałe badanie wpływu wszystkich czynności na dane siedliska priorytetowe,
 • organizacja działań koordynacyjnych, prelekcji oraz wspieranie się autorytetami w dziedzinie nauk siedliskoznastwa leśnego i ochrony siedlisk przyrodniczych- kadry naukowej.
 • Budowanie wspólnych doświadczeń z zagospodarowania leśnego siedlisk przyrodniczych.