Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek biurowy Nadleśnictwa Międzyzdroje, ul. Niepodległości 35, 72-500 Międzyzdroje.

Budynek posiada 3 kondygnacje użytkowe, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne i wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony parkingu.

Wejście główne usytuowane jest na poziomie ośmiu schodków przed drzwiami głównymi i prowadzi do holu.

Wejście dla osób poruszających się na wózku prowadzi do windy.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych po budynku możliwe jest na wszystkich piętrach.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na tym samym poziomie przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

 

2. Budynek administracyjny Ośrodka Wypoczynkowego Darz Bór, ul. Gryfa Pomorskiego 80a, 72-500 Międzyzdroje

Budynek posiada jedną kondygnacje użytkową, w budynku może przebywać 50 osób jednocześnie. Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne i wejście dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony zachodniej budynku i prowadzi do holu.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Wejścia do wszystkich pomieszczeń nie posiadają progów.

W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się tylko językiem polskim.

Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.


W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 91 32 80 057 lub e-mailowo na adres miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl