Nadleśnictwa i inne

POLECAMY POLECAMY

Powrót

ZAKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

ZAKUP GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Międzyzdroje informuje, że jest zainteresowane nabyciem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późn. zm.), zgodnie z którym kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa.

Las lub grunt przeznaczony do zalesienia może być nabyty w szczególności
w przypadku:

1) jego bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych;

2) zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości;

3) regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Las, grunt przeznaczony do zalesienia lub inny grunt lub nieruchomość mogą być nabyte za cenę nie wyższą od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Poniżej, w załączniku, zamieszczono krótki przewodnik dotyczący zasad obowiązujących przy nabywaniu gruntów.  

 

OSOBY ZAINTERESOWANE SPRZEDAŻĄ NIERUCHOMOŚCI PROSZONE SĄ
O KONTAKT Z NADLEŚNICTWEM MIĘDZYZDROJE

tel. 91 32-80-057

 adres e-mail: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania