Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem ochrony wybranych elementów przyrody, najważniejszych z punktu widzenia całej Natura 2000 Europy. System ten nie ma zastępować systemów krajowych, ale je uzupełniać - dawać merytoryczne podstawy do zachowania dziedzictwa przyrodniczego w skali kontynentu.

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe.
Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.

Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

Na 85% obszaru administracyjnego nadleśnictwa Międzyzdroje znajdują się obszary chronione dyrektywami ptasimi i siedliskowymi Unii Europejskiej jako obszary chronione Natura 2000. Są to:

Obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO):

  • PLB 320001 Bagna Rozwarowskie – pow. 862,00 ha
  • PLB 320002 Delta Świny – pow. 2474,14 ha
  • PLB 320009 Zalew Szczeciński – pow. 54,16 ha
  • PLB 320011 Zalew Kamieński i Dziwna – pow. 676,29 ha

Specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO):

  • PLH 320018 Ujście Odry i Zalew Szczeciński – pow. 131,16 ha
  • PLH 320019 Wolin i Uznam – pow. – 8847,34 ha

Obszary Natura 2000 w granichach nadleśnictwa Międzyzdroje