Wydawca treści Wydawca treści

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy

Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.

 

„TORFOWISKA UZNAMSKIE" o pow. 514,73 ha, uznany na mocy Rozporządzenia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 7/2003 z 10.05.2003 r. Celem utworzenia obszaru jest ochrona wartości estetycznych i przyrodniczych fragmentu lasów Mierzei Uznamskiej charakteryzującej się wysoką bioróżnorodnością , unikalną mozaikowością siedlisk, na które składa się : występowanie swoistej różnorodności gleb związanych z procesami bagiennymi (torfy niskie) i aluwialno-eluwialnych (zróżnicowane wiekowo wały wydmowe), stare lasy liściaste, w tym ponad 150-letnie drzewostany dębowe oraz liczne stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych.

 

„DOLINA STAWNY" o pow. 115,90 ha, uznany na mocy Uchwały nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Golczewie z 30.06.2004 r. Celem utworzenia obszaru jest ochrona cennego krajobrazowo i przyrodniczo obszaru o walorach florystycznych i faunistycznych. Najcenniejszym elementem zespołu jest czysta, nieuregulowana rzeka Stawna, płynąca naturalnymi meandrami oraz stanowiąca siedlisko dla licznych gatunków zwierząt.