Asset Publisher Asset Publisher

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych

Nasze nadleśnictwo bierze udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Projekt jest realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" (www.pois.gov.pl) w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu wynosi 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, w tym w Nadleśnictwie Żołędowo, a jego działania obejmą zasięgiem obszar ok. 24 tys. ha.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 • wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
 • ocena przyrodnicza terenów,
 • ocena geośrodowiskowa terenów,
 • usuwanie zanieczyszczeń gruntowych,
 • rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu,
 • przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego,
 • działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk,
 • odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.
 


Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie wspólnie z nadzorowanymi nadleśnictwami realizuje Projekt „Zrównoważona turystyka na obszarach Natura 2000 w nadleśnictwach: Dębno, Międzyzdroje, Myślibórz, Ośno Lubuskie i Trzebież”, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Celem projektu jest ochrona siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków, który osiągnięty będzie przede wszystkim poprzez działania z zakresu ukierunkowania ruchu turystycznego  na obszarach chronionych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ukierunkowanie ruchu turystycznego będzie osiągane dzięki tworzeniu i modernizacji infrastruktury turystycznej. W nadleśnictwach biorących udział w projekcie zaplanowano m.in.: budowę wież obserwacyjnych, platformy widokowej, posadowienie tablic edukacyjnych, zakup ławostołów, budowę miejsc postoju, wykonanie obiektów małej infrastruktury turystycznej, zakup sprzętu do obserwacji ptaków, organizację warsztatów i konferencji oraz wydanie folderu.

Projekt będzie realizowany w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim,
w latach 2017-2020. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 2526085,16 zł, natomiast przewidywane dofinansowanie UE – 2147172,00 zł.

Infrastruktura turystyczna, która powstanie w ramach realizacji Projektu będzie nieodpłatnie udostępniana wszystkim zainteresowanym osobom. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informowali Państwa o postępach
w realizacji naszego Projektu.


Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2021 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni pożarowych (124 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (170 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (37 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (12 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 78 894 108,59 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 56 500 000,00 zł


 

PROJEKT PT. „OCHRONA SIEDLISK PRIORYTETOWYCH NA OBSZARACH NATURA
2000 NA TERENIE NADLEŚNICTW BOGDANIEC I MIĘDZYZDROJE"

Dane ogólne: Przedsięwzięcie współfinansowane jest w ramach ogólnopolskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, V oś priorytetowa: Ochrona gatunków i siedlisk In situ. Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- zgodnie z polityką Narodowej Strategii Spójności.
Instytucją wdrażającą dla V osi priorytetowej jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ).

Wartość projektu: 2 334 380,00 PLN
Planowana wysokość dotacji: EFRR: 85%, NFOŚiGW: 15%

Wydatki kwalifikowane: 2 158 500,00 PLN

Termin realizacji: 01.03.2010r- 31.12.2012 r.

Podstawowym celem projektu jest poprawa i utrzymanie stanu siedlisk priorytetowych na obszarach Natura 2000- nadleśnictw Bogdaniec i Międzyzdroje, poprzez usuwanie gatunków niepożądanych na danych siedliskach, odnowienie gatunkami właściwymi dla siedlisk oraz ich pielęgnację.
Podczas wszystkich prac robiona jest inwentaryzacja stanu siedlisk – jak czynne działanie „przebudowy i dostosowania do składu gatunkowego siedlisk priorytetowych" mają wpływ na poprawę danego siedliska. W nadleśnictwie Międzyzdroje zostały wytypowane powierzchnie z ośmiu leśnictw.                      

Obszary Natura 2000 oraz siedliska priorytetowe wchodzące w realizacje projektu w Nadleśnictwie Międzyzdroje, przedstawia poniższa tabela:

 

Istotnymi elementami projektu są:

 • zmiana warunków dla siedliska poprzez stosowanie rębni złożonych na małych powierzchniach cięć,
 • odnawianie powierzchni gatunkami liściastymi zgodnie ze składem gatunkowym właściwym dla siedliska przyrodniczego,
 • stałe badanie wpływu wszystkich czynności na dane siedliska priorytetowe,
 • organizacja działań koordynacyjnych, prelekcji oraz wspieranie się autorytetami w dziedzinie nauk siedliskoznastwa leśnego i ochrony siedlisk przyrodniczych- kadry naukowej.
 • Budowanie wspólnych doświadczeń z zagospodarowania leśnego siedlisk przyrodniczych.